تبلیغات
تولد دوباره - ویژگی های افراد خود شکوفا ، خود شکوفایی ( Self – Actulization )

 • چه چیزی باعث می‌شود یک فرد به خود شکوفایی برسد؟
 • چرا همه افراد به خود‌ شکوفایی نمی‌رسند؟


خود شکوفایی (Self - Actulization) 


کارل راجرز و آبراهام مازلو از چهره‌های معروف نظریات انسان گرایی این مفهوم را برای توصیف افرادی بکار بردند که ویژگی هایی متفاوت از بقیه دارند. ویزگی هایی که این دو انسان گرا برای افراد خود شکوفا عنوان می‌کنند، در بسیاری جهات همپوشی دارند.
هرم نیازهای انسان از دیدگاه مازلو به شرح ذیل می باشد:

۱. نیازهای زیستی و فیزیولوژیكی: نـیـاز به اكسیژن، غذا، آب، مسكن، گرما، نیازهای جنسی، خواب و پوشاك.

2. نیازهای ایمنی: ایـمنـی در بـرابـر عـوامــل طبیعی (زلزله، طوفان)، امنیت (امـنـیـت اجتماعی، مالی، شغلی و غیره)، نظم، قانون، محدودیت ها و ثبات.

3. نیازهای تعلق پذیری: كار گروهی، خانواده، رابطه با دیگران، غرور، گـریز از طرد شدگی، عشق ورزی دیگران به فرد و بالعكس.

4. نیازهای تاییدی و احترامی:  عزت نفس ، موفقیت،مهارت، استقلال، سلطه گری، اعتبار، شهرت، قدر و منزلت، نفوذ و اعتماد بنفس.

5. نیازهای شناختی و معرفتی: علم، دانش و مفهوم.

6. نیازهای زیبایی شناختی: ارزش نـهادن و جـستـجـوی زیـبایی، هماهنگی، توازن و تقارن، تناسب و نظم.

7. نیاز خود شكوفایی(تحقق خویشتن): پی بردن به استعدادهای نهانی و بالقوه، تـكـامـل فـردی، عـدالـت خـواهـی، شـناخت ماهیت خویشـتـن، انـگـیـزه بـرای دسـتـیـابـی به اوج قابلیت های خویش.

8. نیازهای متعالی: كـمـك بـه دیـگران برای دست یابی به مرتبه خود شكوفایی، نـیـاز های معنوی. برای مثال از فردی كه دارای امنیت مالی در جامعه نباشد نمی توان انتظار رفتار مناسب اجتماعی داشت.

    

ویژگی های انسان خود شكوفا:

1. حس تشخیص واقعیت، آگاهی از شرایط موجود و واقعی، واقع گرا، قضاوت بی طرفانه و عینی و نه بر اساس طرز تفكر شخصی و متعصبانه.

2. طرز نگرش بر مشكلات به عنوان چالشها و شرایطی كه نیـاز بـه راه حل دارند و نه به عنوان حربه ای برای شكوه گری و توجیهات فردی.

3. نیاز به حریم و تنهایی و توانایی تحمل تنهایی.

4. متكی به قضاوتها و تجارب خویش، مستقل، عدم اتكاء بـه فـرهنـگ و محـیـط پـیرامون خود برای شكل گیری عقاید و دیدگاه ها.

5. عدم تاثیر پذیری از فشارهای اجتماعی.

6. دموكراتیك، منصف و بدون قائل شدن به تبعیض، پذیرش و لذت بردن از تمامی فرهنگـها، نژادها و تفاوتهای فردی انسانها.

7. از لحاظ اجتماعی دلسوز و مهربان، دارای خصوصیات انسانی و بشر دوستانه.

8. پذیرش افراد همانگونه كه هستند و عدم تلاش برای تغییردادن آنها.

9. در كنار دیگران راحت بودن، با وجود هر نوع گرایش نا متعارف دیگران.

10. خود انگیخته و با اصالت بودن، با خویشتن صادق است، هـمان گـونـه كه دوست دارد رفتار می كند و نه آنگونه كه دیگران از وی می خواهند.

11. شوخ طبع بودن البته حس شوخ طبعی ایی كه متوجه خود و یا وضعیت كلی بشریت است و نه دیگران.

12. تعداد محدودی دوست صمیمی دارد و نه تعداد زیادی رابطه سطحی.

13. علاقه مند به همه چیز حتی امور عادی.

14. خلاق-مبتكر و اصیل.

15. بدنبال تجارب ناب و دستیابی به موفقیت هایی است كـه اثـری مـانـدگـار از خود بجای گذارد.


ویژگی های افراد خود شکوفا از دیدگاه مازلو

آبراهام مازلو (Abraham Moslow) در نظریه انگیزشی خود اظهار داشت که افراد در جهت خود ‌شکوفایی تلاش و حرکت می‌کنند، ولی وقتی در مورد میزان افراد خود ‌شکوفا تحقیق کرد، کمتر از یک درصد از افراد را خود ‌شکوفا یافت. این تمایز بین تمایل به خود ‌شکوفایی و پایین بودن تعداد افراد خود‌ شکوفا او را بدین نتیجه رساند که افراد خود ‌شکوفا دارای ویژگی هایی هستند که دیگران ندارند. آنها چیزهایی و اهدافی در زندگی دارند که آنها را از دیگران متمایز می‌کند. مازلو با مطالعه ویژگی های افرادی چون آبراهام لیکلن ، والت و نیمن ، وان بتهوون ، آلبرت انیشتین و الیور روزمت خصوصیاتی که این شخصیت ها را از افراد دیگر متمایز می‌کرد، مشخص نمود. او ویژگی های این انسان ها را چنین خلاصه کرده است:

 • به واقعیت ها توجه دارند و جهت گیری آنها در برخورد با مسائل و ارتباطات شان و پذیرش آنها واقع گرایانه است و تلاش می‌کنند که ادراکات خود را مبتنی بر واقعیات بسازند.
 • خود و دیگران و جهان را آنطور که هست می‌پذیرند. به عبارتی تلاش می‌کنند میانه خوبی با شرایط خود و دیگران داشته باشند و آنها را به همان صورت بپذیرند.
 • بیش از اینکه خود محور باشند، توجهشان به مشکلات خارجی معطوف است.
 • نیاز به خلوت و حریم خصوصی دارند.
 • خود مختار و مستقل هستند.
 • منزلت اشخاص و اشیاء در نظر آنها قالبی و ثابت نیستند، بلکه در تحول است.
 • اکثر آنها دارای تجربه‌های روحانی و معنوی هستند که لزوما خصیصه مذهبی ندارند.
 • خود را با همنوعان خود همانند می‌کنند.
 • روابط آنها با افراد معدودی که مورد مهر و علاقه هستند، عمیق و عاطفی است نه سطحی و معنوی.
 • وسیله را با هدف اشتباه نمی‌کنند. و در عین اینکه از وسایل به نحو احسن استفاده می‌کنند، به اهمیت آنها در رسیدن به اهداف خود که ارزشمندی بالاتری دارند اذعان دارند.
 • شوخ طبعی آنها فلسفی است نه خصمانه. بطوری که روابط اجتماعی آنها را خلق نمی‌سازند.
 • خلاق هستند.
 • نسبت به همرنگی فرهنگی مقاومت می‌کنند.
 • نسبت به کار خود در صرف وقت ، در راه آن تعهد و احساس مسئولیت دارند.
 • رفتار آنها ساده و طبیعی است.
 • نیاز به خود پیروی ، با خود بون و استقلال شخصی دارند.
 • تجارب عرفانی یا اوج دارند.
 • از روان رنجوری رهایند و در سلامت روانی بسر می برند.


مازلو پس از تحقیق و بررسی ، ویژگی های کلی افراد خود شکوفا را به شرح زیر بیان کرد:

1.     ادراک بسیار کارآمد از واقعیت ، آنها دنیا را چنانکه هست می‌بینند، بدون پیش‌داوری یا قضاوت قبلی.

2.     پذیرش خود ، دیگران و طبیعت بطور کلی

3.     خود ‌انگیختگی ، سادگی و طبیعی بودن

4.     تمرکز روی مشکلات به جای تمرکز روی خود

5.     نیاز به استقلال و داشتن حریم شخصی

6.     احساس درک تازه و مداوم از جهان اطراف خود

7.     تجربه‌های عرفانی

8.     علاقه اجتماعی

9.     روابط بین فردی ، روابط دوستی افراد خود ‌شکوفا شدید‌تر و عمیقتر از روابط مردم عادی است.

10.خلاق بودن ، افراد خود شکوفا در همه فعالیت های خود انعطاف‌پذیر ، خودانگیخته و مشتاق اشتباه کردن هستند.

11.ساختار منش دموکراتیک ، قادرند در ارتباط با هر فردی با روشنی و تواضع ارتباط برقرار سازند.

12.مقاومت در برابر فرهنگ‌ پذیری ، در واقع آنان بوسیله ماهیت درونی خودشان اداره می‌شوند و نه بوسیله فرهنگ.


این ویژگی ها در مواردی باهم وجه مشترک دارند، بطور کلی به نظر می‌رسد که

ویژگی انسان های خود شکوفا به استقلال و اعتماد به نفس است. آنها پذیرای خود و

دیگران هستند و مهمتر از همه پذیرای چیزی هستند که زندگی به آنها عرضه

می‌کند. نیازمندی این اشخاص ، نیازهای سطح بالا در سلسله مراتب نیازهای مازلو

است، نیاز به چیزی که برای زندگی خوب لازم است، همچون حقیقت ، عدالت و

امثال اینها. شخصیت های خود شکوفا  به مازلوآ آموختند که انسان نه تنها برای

بقاء و یا رفع کمبودها و نارسایی ها تلاش می‌کند، بلکه به دنبال وجودی بامعناست

که از نیاز درونی برای همسازی و یکپارچگی نشأت می‌گیرد. تقریبا همیشه افراد

میانسال یا بالاتر دارای این ویژگی هستند، به نظر مازلو آنها کمتر از یک درصد

جامعه را تشکیل می‌دهندOnline cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 09:37 ق.ظ

You said it nicely..
prix cialis once a da we choice cialis pfizer india india cialis 100mg cost cialis price thailand cialis kaufen bankberweisung cialis with 2 days delivery viagra vs cialis vs levitra we choice free trial of cialis costo in farmacia cialis cialis generika
buy tadalafil pills
دوشنبه 9 مهر 1397 07:41 ق.ظ

Seriously all kinds of fantastic data!
venta cialis en espaa what is cialis cialis herbs cialis uk next day we choice free trial of cialis cialis tablets for sale cialis herbs can i take cialis and ecstasy india cialis 100mg cost cialis online
canadian pharmacy online
یکشنبه 1 مهر 1397 08:30 ق.ظ

You explained that effectively.
buy vistagra online safe canadian online pharmacies legitimate canadian medications, liraglutide canadian discount pharmacies in canada cialis canadian pharmacy canada pharmacies account prescriptions from canada without drugs for sale on internet buy viagra 25mg online canadian pharmacy
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:27 ق.ظ

You explained this really well!
effetti del cialis cialis super acti prescription doctor cialis cialis coupon cialis 100 mg 30 tablet cialis 20 mg effectiveness cialis 5mg 40 mg cialis what if i take viagra or cialis cialis generic availability
cialisvbuy.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:34 ب.ظ

Superb postings. Thank you.
cialis reviews american pharmacy cialis cialis price in bangalore cialis tadalafil buying cialis on internet we recommend cialis best buy cost of cialis per pill purchasing cialis on the internet cialis coupons cialis 5mg prix
viagra pills
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:53 ب.ظ

Beneficial knowledge. Appreciate it!
where can you buy viagra buy female viagra where can i buy viagra safely online cheap viagra uk generic viagra uk pharmacy best place to buy online viagra viagra to buy online uk how to purchase viagra where can you buy viagra sildenafil buy online
cialisbuys.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:22 ب.ظ

Cheers, Great stuff!
cialis 5 mg para diabeticos pastillas cialis y alcoho cialis prezzo di mercato generic cialis 20mg tablets cialis australia org 40 mg cialis what if i take get cheap cialis cialis pills cialis farmacias guadalajara comprar cialis 10 espa241a
viabiovit.com/mexicaanse-apotheken-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:10 ق.ظ

Superb forum posts. Kudos!
where can i buy generic viagra viagra pharmacy prices sildenafil buy viagra buy generic viagra uk buy viagra in malaysia buy viagra cheap online viagra no rx how get viagra can you actually buy viagra online
http://kawanboni.com/where-to-buy-cialis-at-a-good-price.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:47 ب.ظ

Nicely spoken of course! .
cialis generique 5 mg look here cialis order on line cialis farmacias guadalajara cialis generico in farmacia cheap cialis generic cialis at the pharmacy online cialis cialis e hiv cialis 30 day trial coupon buy online cialis 5mg
Michal
جمعه 1 تیر 1397 12:18 ب.ظ
Way cool!Some veгу valid poіnts! I аppreciate y᧐u writing thіs article plus the rrest of the website is
also reallу goօd.
stearn
چهارشنبه 30 خرداد 1397 08:43 ق.ظ
What's սp to all, how iis the whoole thing, I think evеry one is gettіng morе from tyis website, ɑnd your
views aare fastidious іn favor off neѡ visitors.
daffy
دوشنبه 28 خرداد 1397 09:11 ق.ظ
І am regular visitor, һow are yoս everyboԁy? Tһis pot
posted at this weeb page is actually good.
Stone Jana
یکشنبه 27 خرداد 1397 11:20 ب.ظ
I'm not surе exaсtly why but thіs web site іs loading very slow for
me. Iѕ anyone else hɑving tһis prroblem or iѕ it a issue on my end?

I'll check back later oon and sеe if tһе pгoblem stilⅼ exists.
Jamel
جمعه 28 اردیبهشت 1397 07:36 ب.ظ
We are a group of volunteers and opening a
new scheme in our community. Your website offered us with aluable info to work on. You have performed
an impressive task and our entire neighborhood can bbe grateful to you.
Viagra or viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:43 ق.ظ

Wow tons of beneficial tips.
how old do you have to be to buy viagra ordering viagra buy real viagra online uk low price viagra get viagra online viagra online pharmacy uk viagra buy viagra pharmacy online viagra buy viagra without consultation uk where can you buy viagra over the counter cheap online viagra
depforce ingredients
جمعه 31 فروردین 1397 11:45 ب.ظ
What's up, I desire too subscribe forr tgis
webpage to take hottest updates, tnus where cann i do iit pplease heelp out.
rite
شنبه 25 فروردین 1397 08:32 ق.ظ
Hi! Icould have sworn І've beеn tօ thiѕ blog bеfore but after browsing tһrough many of the posts I realized іt'ѕ
neԝ to me. Nonetheless, I'm definitely haⲣpy I cɑme across
it ɑnd I'll be book-marking it and checking Ƅack frequently!
roman online pharmacy reviews
جمعه 24 فروردین 1397 04:52 ق.ظ
What's up to every one, it's truly a good for me to pay a quick visit tһis website, it contains ᥙseful Infoгmation.
viagra super active comprar
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:18 ق.ظ
Excellent post. Ӏ waѕ checking continuously tһiѕ weblog and
Ι am inspired! Ⅴery helpful info ѕpecifically tһe closing part :
) Ι maintain sսch info a ⅼot. I useԀ to bе
looking for this certain info fоr a very lengthy time.
Tһanks ɑnd gоod luck.
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 08:31 ب.ظ

Cheers, Ample data.

cialis super kamagra cialis online deutschland cialis pills price each cialis 20 mg cost prix de cialis buy cialis online buy cialis we recommend cheapest cialis ou trouver cialis sur le net canada discount drugs cialis
johnson
شنبه 11 فروردین 1397 10:38 ق.ظ
I like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and
exposure! Keep upp the wonderful works guys I've added you guys to my blogroll.
buy lumigan eyelash
پنجشنبه 9 فروردین 1397 11:40 ق.ظ
I amm really inspired alohg with your writing talents as neatly as with the layout on your blog.
Is this a paid subject matter or did you customize
it your self? Either way keep up the nice igh quality writing,
it is uncommon to look a great weblog like this one today..
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 08:53 ب.ظ
Its like у᧐u learn mʏ mind! Υoᥙ aρpear tⲟ know so
much ahout tһiѕ, such ass yoou wrote the book in it orr ѕomething.
I beliеve that you just can do with a few p.c. to pressure the
message һome a bit, howevеr other than that, that is wonderful blog.

An excellent rеad. I'll certainly Ьe back.
Cialis generic
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:00 ب.ظ

You expressed this exceptionally well.
cialis billig discount cialis cialis 100mg suppliers cialis 20mg cialis professional yohimbe cialis 20 mg best price cialis 10 doctissimo cialis 5 mg para diabeticos cialis kaufen bankberweisung generic cialis at walmart
Lavina
جمعه 17 آذر 1396 08:09 ب.ظ
I couldn't resist commenting. Well written!
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 04:42 ب.ظ
هی، وبلاگ بسیار خوب!
سیامک
جمعه 21 مهر 1396 01:50 ب.ظ
سلام.بسیار جالب بود.بنظر من بهتر بود مثال هایی از افراد خود شکوفا در سطح کشور و سطح جهان را نا م می بردید.با تشکر مجدد.
How can we increase our height?
جمعه 17 شهریور 1396 12:13 ق.ظ
I constantly emailed this web site post page to all my friends, since if like to read it after that my friends will
too.
How we can increase our height?
دوشنبه 30 مرداد 1396 05:41 ب.ظ
My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on several websites for about a year and am anxious about switching to
another platform. I have heard good things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
Any help would be greatly appreciated!
kandisdomkowski.hatenablog.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:22 ب.ظ
I like what you guys are usually up too. This type of
clever work and coverage! Keep up the good works guys I've incorporated you
guys to my blogroll.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30