تبلیغات
تولد دوباره - ویژگی های افراد خود شکوفا ، خود شکوفایی ( Self – Actulization )

 • چه چیزی باعث می‌شود یک فرد به خود شکوفایی برسد؟
 • چرا همه افراد به خود‌ شکوفایی نمی‌رسند؟


خود شکوفایی (Self - Actulization) 


کارل راجرز و آبراهام مازلو از چهره‌های معروف نظریات انسان گرایی این مفهوم را برای توصیف افرادی بکار بردند که ویژگی هایی متفاوت از بقیه دارند. ویزگی هایی که این دو انسان گرا برای افراد خود شکوفا عنوان می‌کنند، در بسیاری جهات همپوشی دارند.
هرم نیازهای انسان از دیدگاه مازلو به شرح ذیل می باشد:

۱. نیازهای زیستی و فیزیولوژیكی: نـیـاز به اكسیژن، غذا، آب، مسكن، گرما، نیازهای جنسی، خواب و پوشاك.

2. نیازهای ایمنی: ایـمنـی در بـرابـر عـوامــل طبیعی (زلزله، طوفان)، امنیت (امـنـیـت اجتماعی، مالی، شغلی و غیره)، نظم، قانون، محدودیت ها و ثبات.

3. نیازهای تعلق پذیری: كار گروهی، خانواده، رابطه با دیگران، غرور، گـریز از طرد شدگی، عشق ورزی دیگران به فرد و بالعكس.

4. نیازهای تاییدی و احترامی:  عزت نفس ، موفقیت،مهارت، استقلال، سلطه گری، اعتبار، شهرت، قدر و منزلت، نفوذ و اعتماد بنفس.

5. نیازهای شناختی و معرفتی: علم، دانش و مفهوم.

6. نیازهای زیبایی شناختی: ارزش نـهادن و جـستـجـوی زیـبایی، هماهنگی، توازن و تقارن، تناسب و نظم.

7. نیاز خود شكوفایی(تحقق خویشتن): پی بردن به استعدادهای نهانی و بالقوه، تـكـامـل فـردی، عـدالـت خـواهـی، شـناخت ماهیت خویشـتـن، انـگـیـزه بـرای دسـتـیـابـی به اوج قابلیت های خویش.

8. نیازهای متعالی: كـمـك بـه دیـگران برای دست یابی به مرتبه خود شكوفایی، نـیـاز های معنوی. برای مثال از فردی كه دارای امنیت مالی در جامعه نباشد نمی توان انتظار رفتار مناسب اجتماعی داشت.

    

ویژگی های انسان خود شكوفا:

1. حس تشخیص واقعیت، آگاهی از شرایط موجود و واقعی، واقع گرا، قضاوت بی طرفانه و عینی و نه بر اساس طرز تفكر شخصی و متعصبانه.

2. طرز نگرش بر مشكلات به عنوان چالشها و شرایطی كه نیـاز بـه راه حل دارند و نه به عنوان حربه ای برای شكوه گری و توجیهات فردی.

3. نیاز به حریم و تنهایی و توانایی تحمل تنهایی.

4. متكی به قضاوتها و تجارب خویش، مستقل، عدم اتكاء بـه فـرهنـگ و محـیـط پـیرامون خود برای شكل گیری عقاید و دیدگاه ها.

5. عدم تاثیر پذیری از فشارهای اجتماعی.

6. دموكراتیك، منصف و بدون قائل شدن به تبعیض، پذیرش و لذت بردن از تمامی فرهنگـها، نژادها و تفاوتهای فردی انسانها.

7. از لحاظ اجتماعی دلسوز و مهربان، دارای خصوصیات انسانی و بشر دوستانه.

8. پذیرش افراد همانگونه كه هستند و عدم تلاش برای تغییردادن آنها.

9. در كنار دیگران راحت بودن، با وجود هر نوع گرایش نا متعارف دیگران.

10. خود انگیخته و با اصالت بودن، با خویشتن صادق است، هـمان گـونـه كه دوست دارد رفتار می كند و نه آنگونه كه دیگران از وی می خواهند.

11. شوخ طبع بودن البته حس شوخ طبعی ایی كه متوجه خود و یا وضعیت كلی بشریت است و نه دیگران.

12. تعداد محدودی دوست صمیمی دارد و نه تعداد زیادی رابطه سطحی.

13. علاقه مند به همه چیز حتی امور عادی.

14. خلاق-مبتكر و اصیل.

15. بدنبال تجارب ناب و دستیابی به موفقیت هایی است كـه اثـری مـانـدگـار از خود بجای گذارد.


ویژگی های افراد خود شکوفا از دیدگاه مازلو

آبراهام مازلو (Abraham Moslow) در نظریه انگیزشی خود اظهار داشت که افراد در جهت خود ‌شکوفایی تلاش و حرکت می‌کنند، ولی وقتی در مورد میزان افراد خود ‌شکوفا تحقیق کرد، کمتر از یک درصد از افراد را خود ‌شکوفا یافت. این تمایز بین تمایل به خود ‌شکوفایی و پایین بودن تعداد افراد خود‌ شکوفا او را بدین نتیجه رساند که افراد خود ‌شکوفا دارای ویژگی هایی هستند که دیگران ندارند. آنها چیزهایی و اهدافی در زندگی دارند که آنها را از دیگران متمایز می‌کند. مازلو با مطالعه ویژگی های افرادی چون آبراهام لیکلن ، والت و نیمن ، وان بتهوون ، آلبرت انیشتین و الیور روزمت خصوصیاتی که این شخصیت ها را از افراد دیگر متمایز می‌کرد، مشخص نمود. او ویژگی های این انسان ها را چنین خلاصه کرده است:

 • به واقعیت ها توجه دارند و جهت گیری آنها در برخورد با مسائل و ارتباطات شان و پذیرش آنها واقع گرایانه است و تلاش می‌کنند که ادراکات خود را مبتنی بر واقعیات بسازند.
 • خود و دیگران و جهان را آنطور که هست می‌پذیرند. به عبارتی تلاش می‌کنند میانه خوبی با شرایط خود و دیگران داشته باشند و آنها را به همان صورت بپذیرند.
 • بیش از اینکه خود محور باشند، توجهشان به مشکلات خارجی معطوف است.
 • نیاز به خلوت و حریم خصوصی دارند.
 • خود مختار و مستقل هستند.
 • منزلت اشخاص و اشیاء در نظر آنها قالبی و ثابت نیستند، بلکه در تحول است.
 • اکثر آنها دارای تجربه‌های روحانی و معنوی هستند که لزوما خصیصه مذهبی ندارند.
 • خود را با همنوعان خود همانند می‌کنند.
 • روابط آنها با افراد معدودی که مورد مهر و علاقه هستند، عمیق و عاطفی است نه سطحی و معنوی.
 • وسیله را با هدف اشتباه نمی‌کنند. و در عین اینکه از وسایل به نحو احسن استفاده می‌کنند، به اهمیت آنها در رسیدن به اهداف خود که ارزشمندی بالاتری دارند اذعان دارند.
 • شوخ طبعی آنها فلسفی است نه خصمانه. بطوری که روابط اجتماعی آنها را خلق نمی‌سازند.
 • خلاق هستند.
 • نسبت به همرنگی فرهنگی مقاومت می‌کنند.
 • نسبت به کار خود در صرف وقت ، در راه آن تعهد و احساس مسئولیت دارند.
 • رفتار آنها ساده و طبیعی است.
 • نیاز به خود پیروی ، با خود بون و استقلال شخصی دارند.
 • تجارب عرفانی یا اوج دارند.
 • از روان رنجوری رهایند و در سلامت روانی بسر می برند.


مازلو پس از تحقیق و بررسی ، ویژگی های کلی افراد خود شکوفا را به شرح زیر بیان کرد:

1.     ادراک بسیار کارآمد از واقعیت ، آنها دنیا را چنانکه هست می‌بینند، بدون پیش‌داوری یا قضاوت قبلی.

2.     پذیرش خود ، دیگران و طبیعت بطور کلی

3.     خود ‌انگیختگی ، سادگی و طبیعی بودن

4.     تمرکز روی مشکلات به جای تمرکز روی خود

5.     نیاز به استقلال و داشتن حریم شخصی

6.     احساس درک تازه و مداوم از جهان اطراف خود

7.     تجربه‌های عرفانی

8.     علاقه اجتماعی

9.     روابط بین فردی ، روابط دوستی افراد خود ‌شکوفا شدید‌تر و عمیقتر از روابط مردم عادی است.

10.خلاق بودن ، افراد خود شکوفا در همه فعالیت های خود انعطاف‌پذیر ، خودانگیخته و مشتاق اشتباه کردن هستند.

11.ساختار منش دموکراتیک ، قادرند در ارتباط با هر فردی با روشنی و تواضع ارتباط برقرار سازند.

12.مقاومت در برابر فرهنگ‌ پذیری ، در واقع آنان بوسیله ماهیت درونی خودشان اداره می‌شوند و نه بوسیله فرهنگ.


این ویژگی ها در مواردی باهم وجه مشترک دارند، بطور کلی به نظر می‌رسد که

ویژگی انسان های خود شکوفا به استقلال و اعتماد به نفس است. آنها پذیرای خود و

دیگران هستند و مهمتر از همه پذیرای چیزی هستند که زندگی به آنها عرضه

می‌کند. نیازمندی این اشخاص ، نیازهای سطح بالا در سلسله مراتب نیازهای مازلو

است، نیاز به چیزی که برای زندگی خوب لازم است، همچون حقیقت ، عدالت و

امثال اینها. شخصیت های خود شکوفا  به مازلوآ آموختند که انسان نه تنها برای

بقاء و یا رفع کمبودها و نارسایی ها تلاش می‌کند، بلکه به دنبال وجودی بامعناست

که از نیاز درونی برای همسازی و یکپارچگی نشأت می‌گیرد. تقریبا همیشه افراد

میانسال یا بالاتر دارای این ویژگی هستند، به نظر مازلو آنها کمتر از یک درصد

جامعه را تشکیل می‌دهندhttp://piessispho.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 12:04 ق.ظ

Thanks a lot! Lots of forum posts!

cialis para que sirve cialis generique 5 mg cialis generico online achat cialis en itali cialis australia org how do cialis pills work purchase once a day cialis prices for cialis 50mg prices on cialis 10 mg only here cialis pills
Cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 08:31 ق.ظ

You revealed this wonderfully.
prezzo di cialis in bulgaria buy cialis online cheapest legalidad de comprar cialis side effects of cialis non 5 mg cialis generici cialis y deporte canadian cialis only here cialis pills cialis from canada cialis sale online
only now cialis 20 mg
شنبه 1 تیر 1398 05:38 ب.ظ

Wonderful content. Thanks a lot.
cialis side effects only now cialis for sale in us venta cialis en espaa buy cialis uk no prescription cialis 5mg billiger cialis generico milano cialis generika in deutschland kaufen prix cialis once a da cialis diario compra acquisto online cialis
cialis for sale online
شنبه 1 تیر 1398 12:39 ق.ظ

Thank you, Very good information!
prescription doctor cialis cialis para que sirve cialis rezeptfrei get cheap cialis buy generic cialis cialis tadalafil online cialis bula prezzo cialis a buon mercato cialis generic tadalafil buy cialis tablets australia
Cialis pills
جمعه 31 خرداد 1398 08:34 ق.ظ

You actually explained that exceptionally well.
cialis billig how to buy cialis online usa cialis canadian drugs cialis online holland comprar cialis 10 espa241a cialis generico cialis from canada buying cialis overnight what is cialis generic for cialis
http://nyabacksa.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:45 ب.ظ

Terrific facts. Thank you.
cialis italia gratis cialis without a doctor's prescription generic cialis with dapoxetine how to purchase cialis on line cialis patentablauf in deutschland cialis vs viagra buy name brand cialis on line cialis 20 mg best price cialis free trial cialis 100 mg 30 tablet
http://awmensand.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:33 ب.ظ

Regards, I appreciate this!
cheap cialis we like it safe cheap cialis cialis lowest price cialis canada the best site cialis tablets cialis 5 mg buy acquistare cialis internet cialis usa cost we like it cialis price il cialis quanto costa
Buy generic cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:09 ق.ظ

With thanks! Fantastic information.
cialis 5mg prix we like it safe cheap cialis cialis generico online cialis 10mg prix pharmaci walgreens price for cialis online prescriptions cialis callus cialis 10mg prix pharmaci cialis rckenschmerzen enter site 20 mg cialis cost
http://bussimat.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:31 ق.ظ

Regards. I value it.
if a woman takes a mans cialis acheter cialis kamagra rx cialis para comprar cialis 5 mg scheda tecnica cialis generique cialis diario compra discount cialis canadian discount cialis cialis generico order cialis from india
http://lfeathniro.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:39 ب.ظ

You mentioned this terrifically!
cialis generico 40 mg cialis what if i take cialis for sale in europa cialis farmacias guadalajara look here cialis cheap canada cialis tadalafil cialis prices in england comprar cialis 10 espa241a side effects for cialis how much does a cialis cost
http://sangosi.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:02 ق.ظ

Incredible many of beneficial advice!
cialis 20mg cialis for bph cialis generico postepay generic cialis tadalafil cost of cialis cvs generic cialis review uk cialis 5 mg buy cialis preise schweiz cialis in sconto cialis generico lilly
http://lifirsccom.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:06 ق.ظ

You actually stated it very well!
cialis dosage amounts cialis professional from usa price cialis best cialis rezeptfrei if a woman takes a mans cialis generic cialis with dapoxetine bulk cialis comprar cialis navarr cheap cialis cialis rezeptfrei
erectile enhancement products
شنبه 25 خرداد 1398 05:06 ق.ظ
erectile dysfunction topical creams http://viagralim.us erectile dysfunction topical creams !
I just couldn't leave your website before suggesting that I really enjoyed the standard info an individual provide for your guests? Is going to be again ceaselessly in order to check up on new posts
http://stewinfo.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:12 ب.ظ

Terrific knowledge. Thanks.
cialis prices cialis generico lilly recommended site cialis kanada cialis 10mg prix pharmaci online cialis click here cialis daily uk free cialis cialis 5 mg schweiz buy cialis uk no prescription we recommend cheapest cialis
http://lingpinta.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:30 ق.ظ

Really many of helpful tips.
buy cialis online generic cialis with dapoxetine price cialis best generico cialis mexico cialis authentique suisse cialis 20mg click here cialis daily uk cialis professional yohimbe cialis prices in england cialis dose 30mg
http://negmoelect.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:50 ب.ظ

Fine content. Regards!
cialis australian price fast cialis online order a sample of cialis cialis 50 mg soft tab comprar cialis 10 espa241a generic cialis pro tadalafil 20mg cialis coupons buy generic cialis wow cialis tadalafil 100mg
http://sipixa.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:52 ب.ظ

Amazing plenty of amazing information.
we recommend cialis best buy cialis manufacturer coupon only here cialis pills canadian cialis cialis super kamagra generic for cialis cialis daily dose generic where cheapest cialis click here to buy cialis cialis billig
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 12:35 ق.ظ

Great write ups, Appreciate it.
cialis 20 mg best price comprar cialis navarr generic cialis tadalafil cialis 100mg suppliers achat cialis en europe cialis canadian drugs cialis price thailand cialis efficacit cialis generico in farmacia miglior cialis generico
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:52 ب.ظ

Superb knowledge. Kudos!
ou trouver cialis sur le net only now cialis for sale in us buy cialis uk no prescription look here cialis cheap canada cialis billig price cialis wal mart pharmacy free cialis trusted tabled cialis softabs how do cialis pills work where cheapest cialis
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 01:29 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis kaufen wo prix cialis once a da cialis generic viagra vs cialis vs levitra what is cialis cialis without a doctor's prescription cialis savings card dosagem ideal cialis get cheap cialis viagra cialis levitra
what drugs are contraindicated with viagra
شنبه 18 خرداد 1398 02:49 ق.ظ

Fine way of explaining, and fastidious article to get data concerning my presentation focus, which i am going to deliver in university.
viagra merthyr tydfil
شنبه 18 خرداد 1398 02:26 ق.ظ

I visit every day a few blogs and websites to read articles, but this web site provides feature based content.
http://canadianpharmacyonl.com/
شنبه 24 فروردین 1398 07:49 ق.ظ

This is nicely expressed! .
canadian pharmacies without an rx pharmacy onesource online pharmacies india canadian pharmaceuticals nafta canadian pharmaceuticals reviews canada drugs online top rated canadian pharmacies online canadian pharmacys buy vistagra online safe canadian pharmacies
https://dvernoydoktor.ru/zamki-dvernye/cilindrovye-mehanizmy/mehanizm-rt-683137-c-g
شنبه 17 فروردین 1398 08:56 ق.ظ
日本人が経営しているスーパーコピー時計専売店で、国内ではスーパーコピー時計 代引きもできます。
Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 01:11 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis online generic cialis in vietnam cialis 10 doctissimo how to purchase cialis on line we recommend cialis best buy canadian discount cialis cialis para que sirve 5 mg cialis pharmacie en ligne callus cialis vs viagra
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:59 ب.ظ

Regards, Ample information!

cialis for daily use cialis venta a domicilio cialis 20 mg best price buying cialis in colombia where do you buy cialis buy generic cialis cialis kaufen bankberweisung generic cialis at walmart we choice free trial of cialis buy original cialis
buy cialis germany
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:14 ب.ظ

Wonderful postings, Thanks a lot.
generic cialis with dapoxetine tadalafil 5mg cialis prezzo al pubblico generic cialis levitra cialis kaufen wo cialis kaufen trusted tabled cialis softabs warnings for cialis safe dosage for cialis cialis wir preise
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:42 ق.ظ

With thanks. Ample facts!

cialis for bph cialis dosage amounts free cialis cialis generico buy cialis sample pack estudios de cialis genricos opinioni cialis generico click here cialis daily uk cialis australian price prezzo cialis a buon mercato
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:18 ب.ظ

You've made the point!
cialis italia gratis cialis preise schweiz cialis qualitat trusted tabled cialis softabs we like it cialis price cialis official site overnight cialis tadalafil online prescriptions cialis cialis billig can i take cialis and ecstasy
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 09:15 ق.ظ

You actually explained that fantastically.
where cheapest cialis prezzo cialis a buon mercato buy cialis online cheapest cialis pills bulk cialis deutschland cialis online cialis kaufen preis cialis 20mg schweiz cialis price in bangalore tadalafil tablets
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30