تبلیغات
تولد دوباره - ویژگی های افراد خود شکوفا ، خود شکوفایی ( Self – Actulization )

 • چه چیزی باعث می‌شود یک فرد به خود شکوفایی برسد؟
 • چرا همه افراد به خود‌ شکوفایی نمی‌رسند؟


خود شکوفایی (Self - Actulization) 


کارل راجرز و آبراهام مازلو از چهره‌های معروف نظریات انسان گرایی این مفهوم را برای توصیف افرادی بکار بردند که ویژگی هایی متفاوت از بقیه دارند. ویزگی هایی که این دو انسان گرا برای افراد خود شکوفا عنوان می‌کنند، در بسیاری جهات همپوشی دارند.
هرم نیازهای انسان از دیدگاه مازلو به شرح ذیل می باشد:

۱. نیازهای زیستی و فیزیولوژیكی: نـیـاز به اكسیژن، غذا، آب، مسكن، گرما، نیازهای جنسی، خواب و پوشاك.

2. نیازهای ایمنی: ایـمنـی در بـرابـر عـوامــل طبیعی (زلزله، طوفان)، امنیت (امـنـیـت اجتماعی، مالی، شغلی و غیره)، نظم، قانون، محدودیت ها و ثبات.

3. نیازهای تعلق پذیری: كار گروهی، خانواده، رابطه با دیگران، غرور، گـریز از طرد شدگی، عشق ورزی دیگران به فرد و بالعكس.

4. نیازهای تاییدی و احترامی:  عزت نفس ، موفقیت،مهارت، استقلال، سلطه گری، اعتبار، شهرت، قدر و منزلت، نفوذ و اعتماد بنفس.

5. نیازهای شناختی و معرفتی: علم، دانش و مفهوم.

6. نیازهای زیبایی شناختی: ارزش نـهادن و جـستـجـوی زیـبایی، هماهنگی، توازن و تقارن، تناسب و نظم.

7. نیاز خود شكوفایی(تحقق خویشتن): پی بردن به استعدادهای نهانی و بالقوه، تـكـامـل فـردی، عـدالـت خـواهـی، شـناخت ماهیت خویشـتـن، انـگـیـزه بـرای دسـتـیـابـی به اوج قابلیت های خویش.

8. نیازهای متعالی: كـمـك بـه دیـگران برای دست یابی به مرتبه خود شكوفایی، نـیـاز های معنوی. برای مثال از فردی كه دارای امنیت مالی در جامعه نباشد نمی توان انتظار رفتار مناسب اجتماعی داشت.

    

ویژگی های انسان خود شكوفا:

1. حس تشخیص واقعیت، آگاهی از شرایط موجود و واقعی، واقع گرا، قضاوت بی طرفانه و عینی و نه بر اساس طرز تفكر شخصی و متعصبانه.

2. طرز نگرش بر مشكلات به عنوان چالشها و شرایطی كه نیـاز بـه راه حل دارند و نه به عنوان حربه ای برای شكوه گری و توجیهات فردی.

3. نیاز به حریم و تنهایی و توانایی تحمل تنهایی.

4. متكی به قضاوتها و تجارب خویش، مستقل، عدم اتكاء بـه فـرهنـگ و محـیـط پـیرامون خود برای شكل گیری عقاید و دیدگاه ها.

5. عدم تاثیر پذیری از فشارهای اجتماعی.

6. دموكراتیك، منصف و بدون قائل شدن به تبعیض، پذیرش و لذت بردن از تمامی فرهنگـها، نژادها و تفاوتهای فردی انسانها.

7. از لحاظ اجتماعی دلسوز و مهربان، دارای خصوصیات انسانی و بشر دوستانه.

8. پذیرش افراد همانگونه كه هستند و عدم تلاش برای تغییردادن آنها.

9. در كنار دیگران راحت بودن، با وجود هر نوع گرایش نا متعارف دیگران.

10. خود انگیخته و با اصالت بودن، با خویشتن صادق است، هـمان گـونـه كه دوست دارد رفتار می كند و نه آنگونه كه دیگران از وی می خواهند.

11. شوخ طبع بودن البته حس شوخ طبعی ایی كه متوجه خود و یا وضعیت كلی بشریت است و نه دیگران.

12. تعداد محدودی دوست صمیمی دارد و نه تعداد زیادی رابطه سطحی.

13. علاقه مند به همه چیز حتی امور عادی.

14. خلاق-مبتكر و اصیل.

15. بدنبال تجارب ناب و دستیابی به موفقیت هایی است كـه اثـری مـانـدگـار از خود بجای گذارد.


ویژگی های افراد خود شکوفا از دیدگاه مازلو

آبراهام مازلو (Abraham Moslow) در نظریه انگیزشی خود اظهار داشت که افراد در جهت خود ‌شکوفایی تلاش و حرکت می‌کنند، ولی وقتی در مورد میزان افراد خود ‌شکوفا تحقیق کرد، کمتر از یک درصد از افراد را خود ‌شکوفا یافت. این تمایز بین تمایل به خود ‌شکوفایی و پایین بودن تعداد افراد خود‌ شکوفا او را بدین نتیجه رساند که افراد خود ‌شکوفا دارای ویژگی هایی هستند که دیگران ندارند. آنها چیزهایی و اهدافی در زندگی دارند که آنها را از دیگران متمایز می‌کند. مازلو با مطالعه ویژگی های افرادی چون آبراهام لیکلن ، والت و نیمن ، وان بتهوون ، آلبرت انیشتین و الیور روزمت خصوصیاتی که این شخصیت ها را از افراد دیگر متمایز می‌کرد، مشخص نمود. او ویژگی های این انسان ها را چنین خلاصه کرده است:

 • به واقعیت ها توجه دارند و جهت گیری آنها در برخورد با مسائل و ارتباطات شان و پذیرش آنها واقع گرایانه است و تلاش می‌کنند که ادراکات خود را مبتنی بر واقعیات بسازند.
 • خود و دیگران و جهان را آنطور که هست می‌پذیرند. به عبارتی تلاش می‌کنند میانه خوبی با شرایط خود و دیگران داشته باشند و آنها را به همان صورت بپذیرند.
 • بیش از اینکه خود محور باشند، توجهشان به مشکلات خارجی معطوف است.
 • نیاز به خلوت و حریم خصوصی دارند.
 • خود مختار و مستقل هستند.
 • منزلت اشخاص و اشیاء در نظر آنها قالبی و ثابت نیستند، بلکه در تحول است.
 • اکثر آنها دارای تجربه‌های روحانی و معنوی هستند که لزوما خصیصه مذهبی ندارند.
 • خود را با همنوعان خود همانند می‌کنند.
 • روابط آنها با افراد معدودی که مورد مهر و علاقه هستند، عمیق و عاطفی است نه سطحی و معنوی.
 • وسیله را با هدف اشتباه نمی‌کنند. و در عین اینکه از وسایل به نحو احسن استفاده می‌کنند، به اهمیت آنها در رسیدن به اهداف خود که ارزشمندی بالاتری دارند اذعان دارند.
 • شوخ طبعی آنها فلسفی است نه خصمانه. بطوری که روابط اجتماعی آنها را خلق نمی‌سازند.
 • خلاق هستند.
 • نسبت به همرنگی فرهنگی مقاومت می‌کنند.
 • نسبت به کار خود در صرف وقت ، در راه آن تعهد و احساس مسئولیت دارند.
 • رفتار آنها ساده و طبیعی است.
 • نیاز به خود پیروی ، با خود بون و استقلال شخصی دارند.
 • تجارب عرفانی یا اوج دارند.
 • از روان رنجوری رهایند و در سلامت روانی بسر می برند.


مازلو پس از تحقیق و بررسی ، ویژگی های کلی افراد خود شکوفا را به شرح زیر بیان کرد:

1.     ادراک بسیار کارآمد از واقعیت ، آنها دنیا را چنانکه هست می‌بینند، بدون پیش‌داوری یا قضاوت قبلی.

2.     پذیرش خود ، دیگران و طبیعت بطور کلی

3.     خود ‌انگیختگی ، سادگی و طبیعی بودن

4.     تمرکز روی مشکلات به جای تمرکز روی خود

5.     نیاز به استقلال و داشتن حریم شخصی

6.     احساس درک تازه و مداوم از جهان اطراف خود

7.     تجربه‌های عرفانی

8.     علاقه اجتماعی

9.     روابط بین فردی ، روابط دوستی افراد خود ‌شکوفا شدید‌تر و عمیقتر از روابط مردم عادی است.

10.خلاق بودن ، افراد خود شکوفا در همه فعالیت های خود انعطاف‌پذیر ، خودانگیخته و مشتاق اشتباه کردن هستند.

11.ساختار منش دموکراتیک ، قادرند در ارتباط با هر فردی با روشنی و تواضع ارتباط برقرار سازند.

12.مقاومت در برابر فرهنگ‌ پذیری ، در واقع آنان بوسیله ماهیت درونی خودشان اداره می‌شوند و نه بوسیله فرهنگ.


این ویژگی ها در مواردی باهم وجه مشترک دارند، بطور کلی به نظر می‌رسد که

ویژگی انسان های خود شکوفا به استقلال و اعتماد به نفس است. آنها پذیرای خود و

دیگران هستند و مهمتر از همه پذیرای چیزی هستند که زندگی به آنها عرضه

می‌کند. نیازمندی این اشخاص ، نیازهای سطح بالا در سلسله مراتب نیازهای مازلو

است، نیاز به چیزی که برای زندگی خوب لازم است، همچون حقیقت ، عدالت و

امثال اینها. شخصیت های خود شکوفا  به مازلوآ آموختند که انسان نه تنها برای

بقاء و یا رفع کمبودها و نارسایی ها تلاش می‌کند، بلکه به دنبال وجودی بامعناست

که از نیاز درونی برای همسازی و یکپارچگی نشأت می‌گیرد. تقریبا همیشه افراد

میانسال یا بالاتر دارای این ویژگی هستند، به نظر مازلو آنها کمتر از یک درصد

جامعه را تشکیل می‌دهندCialis generic
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:00 ب.ظ

You expressed this exceptionally well.
cialis billig discount cialis cialis 100mg suppliers cialis 20mg cialis professional yohimbe cialis 20 mg best price cialis 10 doctissimo cialis 5 mg para diabeticos cialis kaufen bankberweisung generic cialis at walmart
Lavina
جمعه 17 آذر 1396 09:09 ب.ظ
I couldn't resist commenting. Well written!
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 05:42 ب.ظ
هی، وبلاگ بسیار خوب!
سیامک
جمعه 21 مهر 1396 02:50 ب.ظ
سلام.بسیار جالب بود.بنظر من بهتر بود مثال هایی از افراد خود شکوفا در سطح کشور و سطح جهان را نا م می بردید.با تشکر مجدد.
How can we increase our height?
جمعه 17 شهریور 1396 12:13 ق.ظ
I constantly emailed this web site post page to all my friends, since if like to read it after that my friends will
too.
How we can increase our height?
دوشنبه 30 مرداد 1396 05:41 ب.ظ
My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on several websites for about a year and am anxious about switching to
another platform. I have heard good things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
Any help would be greatly appreciated!
kandisdomkowski.hatenablog.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:22 ب.ظ
I like what you guys are usually up too. This type of
clever work and coverage! Keep up the good works guys I've incorporated you
guys to my blogroll.
http://leathapopadiuk.weebly.com
سه شنبه 6 تیر 1396 09:38 ق.ظ
My brother suggested I would possibly like this blog.
He used to be entirely right. This publish truly made
my day. You cann't imagine just how so much time
I had spent for this info! Thank you!
Lona
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:13 ب.ظ
I absolutely love your website.. Excellent colors & theme.
Did you build this web site yourself? Please reply back as I'm
looking to create my very own website and want to learn where you got this from or
what the theme is named. Appreciate it!
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:15 ب.ظ
Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.

There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:38 ق.ظ
Hi, the whole thing is going well here and ofcourse every one is sharing facts,
that's truly excellent, keep up writing.
یکشنبه 16 اسفند 1394 06:51 ب.ظ
خیلی ممنون همین امروز دربارش خونده بودم نیاز به مطالب منسجم تری داشتم که تو این سایت پیداکردم.
موسی توماج
پنجشنبه 8 بهمن 1394 02:13 ق.ظ
ممنون از مطالب خوبتون
موسی توماج
پنجشنبه 8 بهمن 1394 02:13 ق.ظ
ممنون از مطالب خوبتون
کیمیا
چهارشنبه 29 آذر 1391 05:18 ب.ظ
سلام من یه مقاله رابطه ی عزت نفس و خودشکوفایی میخاسم که گوگل سایت شمارو فیدبک کرد بم!
دانشحوی ترم 5 روانشناسی ام
چهارشنبه 11 آبان 1390 09:07 ب.ظ
با سپاس از شما به خاطر حسن انتخاب تان و مطالب زیبای ارسالی در پناه حق

شاد و سلامت باشید


درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند

مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند . . .


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر